TEXTETC – INNHOLD leverer tekst til trykte medier og til digitale flater.

Kysttorsken har forsvunnet mange steder langs kysten av Skagerrak, og slik er det også i Kattegat og deler av Østersjøen. Hva skjer? Forskere forsøker å finne svar på hvorfor bestandene av kysttorsk lenge har hatt en fallende kurve. Foto: Espen Bierud/HI

Artikkel i publisert i Agderposten som handler om kysttorsken i Skagerrak og det arbeidet MarGen – en internasjonal forskningsklynge rundt Skagerrak – gjør for å kartlegge marine bestander i Skagerrak, Kattegat og Østersjøområdene i Skandinavia. Prosjektet er finansiert med Interreg-midler fra EU. Les artikkelen her

Doktorgradsstipendiat Tormod Haraldstad/NIVA har god trening i å fange gytefisk ved hjelp av el-fiskeapparat og hov. Selv i små bekker og kystvassdrag går det stor sjøørret i perioden oktober-desember. Foto: Øivind Berg

Artikkel fra Agderposten om forskningsprosjekt på sjøørret og gjøørretbekker på Sørlandet i regi av MarGen – en internasjonal forskningsklynge med base ved Universitetet i Agder og Havforskningsinstituttets forskningsstasjon Flødevigen. Les artikkelen her.

Artikkel Agderposten 29/12-2018: Forsker i fiskens personlighet og adferd. Om forskningsprosjekt ledet av MarGen – en internasjonal forskningsklynge rundt Skagerrak og Kattegat som samarbeider om forskning på hvordan fisk og skalldyr tilpasser seg endringer i klimaet. Les hele artikkelen